Kratice in okrajšave
 • A.-O.: Avstro-Ogrska
 • AAS: Avtorska agencija za Slovenijo
 • AG: Akademija za glasbo
 • AGRFT: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • AGV: Akademsko gledališče Velenje
 • AGV: Arhitektura, gradbeništvo, varstvo okolja
 • AK: Atletski klub
 • ALU: Akademija za likovno umetnost
 • ALUO: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • AMD: Avto-moto društvo
 • apr.: april
 • APS: Atletski pokal Slovenije
 • APZ: Akademski pevski zbor
 • AS: Arhiv/Republike/Slovenije
 • ASI: Aktivni slovenski inovatorji
 • avg.: avgust
 • AZS: Atletska zveza Slovenije
 • AZU: Akademija znanosti in umetnosti
 • BF ali BTF: Biotehniška fakulteta
 • BiH: Bosna in Hercegovina
 • BSAVA: British Small Animal Veterinary Association (Britansko veterinarsko združenje za male živali)
 • CABEQ: Chemical and biochemical engineering quarterly (strokovna revija)
 • CD: Cankarjev dom (Lj)
 • CISM: Confeseration Internationale des Societes Musicales / Mednarodna konfederacija glasbenih združenj
 • CK: Centralni komite
 • CPI: Center RS za poklicno izobraževanje
 • CSŠ: Center srednjih šol (Velenje)
 • CZ: Civilna zaščita
 • d.d.: delniška družba
 • DBS: Društvo barmanov Slovenije
 • dec.: december
 • DI Velenje: Društvo invalidov Velenje
 • DIC: Državni izpitni center
 • dipl.: diplomiran/-a
 • DNS: Društvo novinarjev Slovenije
 • doc.: docent
 • DOPPS: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • DPO: Družbeno politična organizacija
 • dr.: doktor
 • DSP: Društvo slovenskih pisateljev
 • DSSS: Delovna skupnost skupnih služb
 • DU: Društvo upokojencev ali Delavska univerza
 • DURS: Državna uprava Republike Slovenije
 • DZRS: Državni zbor Republike Slovenije
 • DZS: Državna založba Slovenije
 • E&T d.o.o.: Podjetje za proizvodnjo in montažo elektroinštalacij, d.o.o.
 • EAA: Evropska atletska zveza / European athletic association
 • EF: Ekonomska fakulteta
 • EFIAP: kratica za Mednarodno zvezo za fotografsko umetnost, ki združuje nacionalne fotografske organizacije
 • EGS: Evropska gospodarska skupnost
 • EHF: European Handball Federation (Evropsko prvenstvo v rokometu)
 • EKK: Elektro-energetski kombinat (združitev RLV in TEŠ)
 • EP: Evropsko prvenstvo
 • EPF: Ekonomsko-poslovna fakulteta
 • ERICo: Institut za ekološke raziskave
 • ERŠ: Elektro in računalniška šola
 • ESO: Elektrostrojna Oprema (danes ESOTECH) Velenje
 • ESŠ: Ekonomska srednja šola
 • ESVOT: European Society for Veterinary Orthopaedics and Traumatology (Evropsko veterinarsko združenje za travmatologov in ortopedov)
 • EU: Evropska unija
 • EURECHA: The European Committee for Comp. in Chem. Eng. Education
 • FA: Fakulteta za arhitekturo
 • FAGG: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodizijo
 • FAGV: Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo (danes Biotehnična fakulteta)
 • FCI: Fédération Cynologique Internationale (Mednarodna kinološka zveza)
 • FDV: Fakulteta za družbene vede
 • FE: Fakulteta za elekrotehniko
 • feb.: februar
 • FERI: Fakulteta za elekrotehniko, računalništvo in informatiko
 • FF: Filozofska fakulteta
 • FFA: Fakulteta za farmacijo
 • FG: Fakulteta za gradbeništvo
 • FGG: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • FKKT: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • FLRJ: Federativna ljudska republika Jugoslavija
 • FMF: Fakulteta za matematiko in fiziko
 • FNT: Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
 • FPP: Fakulteta za pomorstvo in promet
 • FR: Fakulteta za računalništvo
 • FRI: Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • FS: Fakulteta za strojništvo
 • FSPN: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo
 • : Fakulteta za šport
 • GA: Glasbena akademija
 • GA: Gospodinjski aparati
 • GD: Gasilsko društvo
 • GG: Gozdno gosporarstvo
 • GOSAD: Veletrgovina z gozdnimi sadeži
 • GOZ Velenje: Gasilska občinska zveza Velenje; danes Gasilska zveza Šaleške doline
 • GRS: Gorska reševalna služba
 • GRZS: Gorska reševalna zveza Slovenije
 • GU: Geodestka uprava
 • GZ: Gospodarska zbornica
 • GZS: Gasilska zveza Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije
 • HE: Hidroelektrarna
 • HPH: Podjetje za hidrogradnje, gradnjo prometnih objektov in hortikulturo (kasneje pod Vegrad)
 • HSE: Holding Slovenske Elektrarne
 • HTZ: Harmonija tehnologije in znanja (hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje)
 • IAS: Inženirska akademija Slovenije
 • ICCP: International Camp Conselor Program
 • IEDC: International Economic Development Council (Poslovna šola Bled d.o.o.)
 • IJS: Institut Jožef Stefan (= Štefan)
 • IK: Izvršni komite
 • IKŠ: Industrijska kovinarska šola
 • ing.: inženir
 • IO: Izvršni odbor
 • IRŠ: Industrijska rudarska šola
 • IS: Izvršni svet
 • ITF: International tennis federation / Mednarodna teniška zveza
 • izr.: izredni
 • JA: Jugoslovanska armada
 • jan.: januar
 • JAZU: Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti
 • JP: Javno podjetje
 • JSKD: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
 • jsl.: jugoslovanski
 • jul.: julij
 • jun.: junij
 • KC: Klinični center
 • KDK: Karel Destovnik Kajuh
 • KDK Velenje: Kotalkarsko drsalni klub Velenje
 • KK: Krajevna konferenca (npr. KK SZDL)
 • KK: Karate klub
 • KK Velenje: Kotalkarski klub Velenje
 • KLO: Krajevni ljudski odbor
 • KOC: Komunalno obrtni center
 • KP: Kumunistična partija
 • KPJ: Komunistična partija Jugoslavije
 • KPS: Komunistična partija Slovenije
 • KRS: Kabelsko razdelilni sistem
 • KS: Krajevna skupnost
 • KUD: Kulturno umetniško društvo
 • KZ: Kmetijska zadruga
 • KZS: Karate zveza Slovenije
 • l.: leto
 • LB: Ljubljanska banka
 • LO: Ljudski odbor
 • LSPIAR: London school in public relation
 • LZS: Lovska zveza Slovenije
 • mag.: magister
 • mar.: marec
 • MDB: Mladinske delovne brigade
 • mdr.: med drugim
 • medn.: mednarodni
 • MeMPZ: Mešani moški pevski zbor
 • MF: Medicinska fakulteta
 • Mg. A.: Magister/magistra umetnosti
 • MGL: Mestno gledališče ljubljansko
 • mgsr.: monsignor
 • MIC: Mladinsko informacijski center
 • MK: Mestni komite ali Mladinska knjiga
 • MKO: Medobčinski koordinatorski odbor
 • ml.: mlajši
 • MNZ: Ministrstvo za notranje zadeve
 • MOV: Mestna občina Velenje
 • MŠŠ: Ministrstvo za šolstvo in šport
 • MTIC: Turistično informacijski center
 • n. š.: našega štetja
 • Naproza: nakupovalno - prodajna zadruga
 • NATO: Nort Atlantic Treaty Organisation (Severno atlantski pakt)
 • NK: Nogometni klub
 • NOB: Narodno osvobodilna borba (boj)
 • NOO: Narodno osvobodilni odbor
 • NOV: Narodno osvobodilna vojna (vojska)
 • nov.: november
 • npr.: na primer
 • NS: Nadzorni svet
 • NT: Novi tednik
 • NTF: Naravoslovno tehnična fakulteta
 • NUK: Narodna in uviverzitetna knjižnica
 • NZS: Nogometna zveza Slovenije
 • ObK: Občinski komite
 • ObLO: Občinski ljudski odbor
 • ObO: Občinski odbor
 • ObZTK: Občinska zveza telesne kulture
 • odd.: oddelek
 • OF: Osvobodillna fronta
 • OI: Olimpijske igre
 • OK: Odbojkarski klub
 • ok.: okoli, okrog
 • OkO: Okrajni odbor
 • OKS: Občinska kulturna skupnost
 • okt.: oktober
 • OLO: Okrajni ljudski odbor
 • OSS: Občinski sindikalni svet
 • : Osnovna šola
 • OŠ MPT: Osnovna šola Miha Pintar Toledo
 • oz.: oziroma
 • OZN: Organizacija združenih narodov
 • OZS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije; do 2007 Obrtna zbornica Slovenije
 • PA: Pedagoška akademija
 • PD: Prosvetno društvo
 • PD: Planinsko društvo
 • PE: Poslovna enota
 • PEF: Pedagoška fakulteta
 • PEN: (International Association of) Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists (mednarodna zveza književnikov)
 • PF: Pravna fakulteta
 • PGD: Prostovoljno gasilsko društvo
 • PK: Plavalni klub Velenje
 • pl.: plemeniti
 • PLP: Podjetje Lesna predelava (Velenje) - razrez, predelava in prodaja lesnih odpadkov
 • podipl.: podiplomski
 • podpreds.: podpresednik
 • POI: Paraolimpijske igre
 • pol.: polovica
 • POŠ: Podružnična osnovna šola
 • POZŠ: Pokrajinski odbor za zahodno Štajersko
 • PPZ: Pokal pokalnih zmagovalcev (rokomet)
 • pr. n. š.: pred našim štetjem
 • preds.: predsednik
 • prof.: profesor
 • PŠZŠ: Pokrajinski štab za zahodno Štajersko
 • PTERŠ: Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
 • PTT: Pošta telegraf telefon
 • PUP: Podjetje za urejanje prostora (Velenje)
 • PV: Premogovnik Velenje
 • PZJ: Planinska zveza Jugoslavije
 • PZS: Planinska zveza Slovenije ali Plavalna zveza Slovenije
 • r.: rojen
 • RC: Radio Celje
 • REK: Rudarsko energetski kombinat
 • RGP d.o.o.: Rudarski gradbeni programi (hčerinska družba RLV)
 • RK: Rdeči križ ali Rokometni klub
 • RKS: Rdeči križ Slovenije
 • RLV: Rudnik lignita Velenje
 • RS: Republika Slovenije
 • RS ZSS: Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
 • RSS: Raziskovalna skupnost Slovenije
 • RŠC: Rudarski šolski center
 • RTC: Rekreacijsko turistični center
 • RTG aparati: rentgenski aparati
 • RTO: Research and Technology Organisation (Organizacija za raziskave in tehnologijo; deluje v okviru NATO)
 • RTV: Radio televizija
 • RUJP: Republiška uprava javnih prihodkov (v okviru DURS-a)
 • RZZ: Republiški zavod za zaposlovanje
 • SAŠA: Savinjsko-šaleška regija
 • SAZU: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • SBL: Slovenski biografski leksikon
 • SBY: Sekcija barmanov Jugoslavije
 • SC: Squash klub
 • SDPG: Slovensko društvo za podzemne gradnje
 • SDS: Slovenska demokratska stranka
 • sep.: september
 • SETAC: Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Združenje za okoljsko kemijo in toksikologijo)
 • SFRJ: Socialistična federativna republika Jugoslavija
 • SHS: (Država) Slovencev, Hrvatov in Srbov/(Kraljevina) Srbov, Hrvatov in Slovencev
 • SIQ: Slovenski institut za kakovost in meroslovje
 • SIS: Samoupravna interesna skupnost
 • Skoj: Savez komunističke omladine Jugoslavije (Zveza komunistične mladine Jugoslavije)
 • SLO: Splošna ljudska obramba
 • SNG: Slovensko narodno gledališče
 • soust.: soustanovil, soustanovitelj
 • SOZD: Sestavljena organizacija združenega dela
 • SP: Svetovno prvenstvo
 • SPV: Svet za preventivo in vzgojo (v cestnem prometu)
 • SRS: Socialistična republika Slovenija
 • SŠGZ: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
 • st.: starejši ali stoletje
 • str.: strojništvo
 • SV: Slovenska vojska
 • sv. v.: svetovna vojna
 • SVIZ: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
 • SZDL: Socialistična zveza delovnega ljudstva
 • š. l.: šolsko leto
 • ŠAPZ: Šaleški akademski pevski zbor
 • ŠBL: Šaleški biografski leksikon
 • ŠCV: Šolski center Velenje
 • ŠD: Športno društvo
 • št.: številka
 • ŠZ: Športna zveza
 • ŠZV: Športna zveza Velenje
 • TAM: Tovarna avtomobilov Maribor
 • TBC: Tuberkoloza
 • TD: Turistično društvo
 • TE: Teritorialna enota
 • TEOF: Teoološka fakulteta
 • TEŠ: Termoelektrarna Šoštanj
 • TGO: Tovarna gospodinjske obreme
 • TIC: Turistično informacijski center
 • tj.: to je
 • TO: Teritorialna obramba
 • TOZD: Temeljna organizacija združenega dela
 • TŠ za KMRL: Tehniška šola za Kemijo, metalurgijo, rudarstvo in lesarstvo (v Ljubljani)
 • TUŠ: Tovarna usnja Šoštanj
 • TV: televizija
 • TVD: Telesno vzgojno društvo
 • TVŠ: Tehniška visoka šola
 • TZS: Turistična zveza Slovenije
 • u.: umrl
 • UE: Upravna enota
 • UKC: Univerzitetni klinični center
 • UKK Institut: Inštitut za raziskave promocije zdravja (Tampere - Finska)
 • UKM: Univerzitetna knjižnica Maribor
 • UL: Univerza v Ljubljani
 • UM: Univerza v Mariboru
 • UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo
 • UNICEF: United Nations (International) Children's (Emergency) Fund (/Mednarodni/ Sklad ZN za pomoč otrokom)
 • univ.: univerzitetni
 • UO: Upravni odbor
 • UP: Univerza na Primorskem
 • ur.: urednik, urejal …
 • ur. o.: uredniški odbor
 • v.d.: vršilec dolžnosti
 • VEKŠ: Visoka ekonomsko-komercialna šola
 • VF: Veterinarska fakulteta
 • VOS: Varnostno-obveščevalna služba
 • VTV: Velenjski televizijski studio d.o.o., Vaša televizija
 • VZŠ: Višja /visoka/ zdravstvena šola
 • WHO: World Health Organisation (Svetovna zdravstvena organizacija)
 • WISPA: Women`s International Squash Players Association
 • WTA: Women`s Tennis Association / Žensko teniško združenje
 • zač.: začetek
 • ZB: Zveza borcev
 • ZC: Zdravstveni center
 • ZD: Zdravstveni dom
 • ZDA: Združene države Amerike
 • ZDSLU: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
 • ZDUS: Zveza društev upokojencev Slovenije
 • ZIS: Zvezni izvršni svet
 • ZK: Zveza komunistov
 • ZKJ: Zveza komunistov Jugoslavije
 • ZKO: Zveza kulturnih organizacij
 • ZMS: Zveza mladine Slovenije
 • ZN: Združeni narodi
 • ZOTKS: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
 • ZPM: Zveza prijateljev mladine
 • ZRGMIT: Zveza rudarskih, geoloških in metalurških inženirjev in tehnikov
 • ZRVS: Zveza rezervnih vojaških starešin
 • ZSČ: Zveza slovenskih častnikov
 • ZSJ: Zveza sindikatov Jugoslavije
 • ZSM: Zveza slovenske mladine
 • ZSS: Zveza sindikatov Slovenije
 • ZSŠD: Zveza slovenskih špotnih društev
 • ZSZ: Zavod za socialno zavarovanje
 • ZTS: Zveza tabornikov Slovenije
 • ZUTS: Zveza učiteljev in trenerjev smučanja
 • ZVVS: Zveza veteranov vojne za Slovenijo
 • ZZB: Zveza združenj borcev
 • ŽRK: Železničarski rokometni klub

Nastavitve zasebnosti