Šaleški biografski leksikon

Prva razmišljanja o biografskem leksikonu Šaleške doline segajo v čas Kulturnega centra Ivana Napotnika Velenje. Takrat je Ivo Stropnik, ki je bil v delovni enoti Knjižnica zaposlen v domoznanskem oddelku, pripravil tri desetine gesel z literarnega področja. Ideja je bila drznejša — priprava celostnega biografskega leksikona Šaleške doline. Toda to je takrat pomenilo pridobitev zunanjih sodelavcev za pisanje gesel in relativno visoka sredstva za natis leksikona. Ko se je dobro desetletje kasneje pokazala možnost oblikovanja spletnega biografskega leksikona, je ideja znova oživela. Od prvih začetkov v letu 2008 do decembra 2012 je tako nastalo šeststo petdeset gesel, ki so bila na svetovnem spletu vsa objavljena hkrati — 19. decembra 2012. Ideja o tiskanem Šaleškem biografskem leksikonu je seveda še živa, toda odločitev uredniškega odbora (ob izidu so njegovi člani: Boris Zakošek — Naš čas, Stane Vovk — Naš čas, Damijan Kljajič — Muzej Velenje, Lado Planko — Knjižnica Velenje, Silvo Grmovšek — Knjižnica Velenje, Peter Groznik — Knjižnica Velenje, Mojca Ževart — MO Velenje, in Vlado Vrbič — Knjižnica Velenje) je, da s tiskom počakamo toliko časa, da uspemo pridobiti še preostala gesla z osnovnega in dopolnjenih seznamov in vnesemo morebitne popravke in dopolnitve že objavljenih gesel.

Cilji, nosilci, izvedba ter terminski plan priprave leksikona so zastavljeni v dokumentu ŠALEŠKI BIOGRAFSKI LEKSIKON iz decembra 2009.

Ob izidu decembra 2012 je bil spletni Šaleški biografski leksikon takoj uvrščen v sam vrh tovrstnih leksikonov v Sloveniji.

Izbor oseb

Na prostoru Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) se je zvrstilo mnogo ljudi, ki so pomembneje vplivali na podobo in razvoj svojega okolja. To so ljudje, ki si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Prav zato Knjižnica Velenje pripravlja Šaleški biografski leksikon, ki predstavlja pomembne osebe iz preteklosti in sedanjosti Šaleške doline. Gre za osebe, ki so se na tem območju bodisi samo rodile, bodisi tu živele in delovale ves čas ali le določen čas in osebe ki so s Šaleško dolino močneje povezane. V leksikonu so predstavljene že pokojne in tudi še živeče osebe ...

Osebnosti so v ŠBL uvrščene po naslednjih kriterijih:

  • stopnja izobrazbe — praviloma vsi doktorji znanosti
  • pomembnejše funkcije v politiki
  • pomembnejši položaj v gospodarstvu
  • dosežki v športu — štejejo: 1. mesto v republiškem merilu (do leta 1991 v okviru Jugoslavije); prva tri mesta v državnem merilu (do leta 1991 v okviru Jugoslavije); prva tri mesta na evropskih in svetovnih tekmovanjih; članstvo v republiški, državni reprezentanci; republiški, državni, evropski rekordi … (veljajo tudi igre invalidov …)
  • dosežki v kulturi — štejejo: dobitniki najvišjih občinskih, državnih in ostalih nagrad; dobitniki nagrad in priznanj na republiških, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih; priznani ustvarjalci (ustvarjalni dosežki v likovni, glasbeni, gledališki, filmski, književni umetnosti, novinarstvu …)
  • vidnejše osebe s področja šolstva, zdravstva in ostalih družbenih dejavnosti (funkcionarji, ravnatelji, direktorji),
  • društva: izpostavljeni funkcionarji — predsedniki, zbiralci; nagrajenci vseh vrst
  • medijske osebe: pevci, igralci, napovedovalci, ki so v vrhu slovenske zabavne kulture …

Glede na pomen posameznikov so gesla razdeljena v tri skupine: osnovni zapis, razširjen zapis in daljši članek. Kjer je možno, je objavljena fotografija osebe in dodatne fotografije v galeriji. Seznam oseb za 1. fazo objave (19. december 2012) je potrdil uredniški odbor v sestavi: Boris Zakošek, Stane Vovk, Damijan Kljajič, Lado Planko, Silvo Grmovšek, Peter Groznik in Vlado Vrbič.

Zgodovina projekta

V letu 2008 smo pregledali vse letnike lokalnih časopisov po drugi svetovni vojni, vse almanahe občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, ki jih je izdalo podjetje Naš čas, in iz njih izpisali osebe, ki so se v njih največ pojavljale. Pridobili smo dodatne predloge iz Muzeja Velenje, Galerije Velenje, od posameznikov. V letu 2009 je bil tako iz okoli 3000 izpisov napravljen prvi osnutek seznama oseb, ki naj bi bile uvrščene v leksikon — izbranih je bilo okoli 1200 oseb. Zaradi stroge zakonodaje smo skoraj celo leto porabili za to, da smo pridobili mnenja, kako lahko pridemo do naslovov živečih uvrščenih v leksikon, da lahko od njih dobimo podatke o njihovem življenju in delu ter soglasje za objavo v Šaleškem biografskem leksikonu. V letu 2010 smo na seznam dodali še občinske nagrajence vseh treh občin ter športnike leta in tako prišli do dokončnega predloga seznama, ki se bo seveda še dopolnjeval. Na seznam je bilo maja 2010 tako uvrščenih okoli 1150 oseb, od tega je okoli dve tretjini še živečih. Konec maja smo okoli sedemsto osebam, ki smo jih izbrali in zanje uspeli pridobiti naslove, poslali vprašalnik o njihovem delu in življenju.

Pripravi kriterijev za izbor oseb in vprašalnika smo posvetili veliko časa in se pri tem posvetovali tudi s strokovnjaki s tega področja (urednica leksikonov Tončka Stanonik). Vzporedno s tem smo z zunanjimi sodelavci pripravili tudi spletno podobo in programsko opremo za oblikovanje in vnos podatkov.

Na osnovi tega smo pripravili zelo natančna navodila za pisce in z njimi izvedli izobraževanje. V dokumentu ŠALEŠKI BIOGRAFSKI LEKSIKON iz decembra 2009 so zastavljeni cilji, nosilci, izvedba ter terminski plan priprave leksikona.

Pisci gesel naj bi pisanje gesel zaključili do junija leta 2011, vendar smo zaradi obsega in zahtevnosti rok podaljšali do oktobra 2012. Zaradi različnih razlogov tretjina oseb ni vrnila izpolnjenih vprašalnikov, zato bo pridobivanje preostalih vprašalnikov stalna naloga. Napisana gesla so bila praviloma pregledana in pred objavo tudi lektorirana.

Pisanje gesel

K pisanju gesel smo morali pritegniti številne zunanje sodelavke in sodelavce. Menili smo namreč, da je prav, da pri izvedbi projekta sodelujejo strokovnjaki različnih usmeritev iz javnih zavodov v Šaleški dolini. Hkrati smo k pisanju gesel (predvsem živečih oseb) v štirih letih pritegnili tri sodelavke iz programu javnih del, ki so bile tudi operativne nosilke dela pri projektu.

Pisci gesel v prvi fazi (do decembra 2012): Miran Aplinc (Muzej Velenje), Andreja Ažber (javna dela), Darinka Bizjak (javna dela), Aleksandra Gačić, Silvo Grmovšek (Knjižnica Velenje), Janja Jedlovčnik (Muzej Velenje), Damijan Kljajič (Muzej Velenje), Milena Koren Božiček (Galerija Velenje), Ivana Matoševič (javna dela), Mateja Medved (Muzej Velenje), Vinko Mihelak (Muzej Velenje), Mateja Murkovič (Muzej Velenje), Lado Planko (Knjižnica Velenje), Barbara Sermek (javna dela), Ivo Stropnik Knjižnica Velenje, Tatjana Vidmar (ZKD Velenje), Vlado Vrbič (Knjižnica Velenje).
Redakcijo gesel so opravili B. Zakošek, S. Vovk, L. Planko, M. Komprej, V. Vrbič. Gesla je lektorirala Alenka Šalej.
Pisci gesel na zaslonu ob geslu niso izpisani, so pa shranjeni v bazi podatkov.

Nosilci projekta

Nosilec projekta je Knjižnica Velenje.

Uredniški odbor so na dan prve spletne objave sestavljali: Boris Zakošek — Naš čas, Stane Vovk — Naš čas, Damijan Kljajič — Muzej Velenje, Lado Planko — Knjižnica Velenje, Silvo Grmovšek — Knjižnica Velenje, Peter Groznik — Knjižnica Velenje, Mojca Ževart — MO Velenje, Milojka Komprej – občina Šoštanj, Janko Goričnik – občina Šmartno ob Paki in Vlado Vrbič — Knjižnica Velenje.

Založniški svet: so na dan prve spletne objave sestavljali: Boris Zakošek — Naš čas, Stane Vovk — Naš čas, Damijan Kljajič — Muzej Velenje, Lado Planko — Knjižnica Velenje, Silvo Grmovšek — Knjižnica Velenje, Peter Groznik — Knjižnica Velenje, Mojca Ževart — MO Velenje, Milojka Komprej – občina Šoštanj, Janko Goričnik – občina Šmartno ob Paki in Vlado Vrbič — Knjižnica Velenje.

V letih 2011 in 2012 je projekt neposredno finančno podprla MOV in Občini Šoštanj in Šmartno ob Paki, prej pa seveda posredno MOV s financiranjem zavoda in javnih del.

Šaleški biografski leksikon po 19. 12. 2012

Projekt ohranja iste nosilce. Odbor odloča o predlogih za nova gesla, ki jih pripravljajo strokovne službe Knjižnice Velenje. Odbor odloča tudi o predlogih za nova gesla, ki jih pripravljajo strokovne službe Knjižnice Velenje.

Projekt ohranja iste nosilce. Odbor odloča o predlogih za nova gesla, ki jih pripravljajo strokovne službe Knjižnice Velenje. Odbor odloča tudi o predlogih za nova gesla, ki jih pripravljajo strokovne službe Knjižnice Velenje.

Obseg in vsebina gesel v elektronski obliki Šaleškega biografskega leksikona se lahko ves čas spreminja, za spremembe in dopolnila skrbi redakcijska skupina v Knjižnici Velenje.

V Šaleškem biografskem leksikonu smo uporabili fotografije iz osebnih arhivov oseb iz gesel, arhivov Knjižnice Velenje, Muzeja Velenje, podjetja Naš čas d.o.o. ter drugih ustanov in zasebnikov.


Nastavitve zasebnosti