Pogoji uporabe vsebin na portalu www.saleskibiografskileksikon.si

S temi pogoji uporabe (v nadaljevanju: Pogoji) so urejeni pogoji za razpolaganje z deli, objavljenimi na spletnem portalu www.saleskibiografskileksikon.si. Prepovedana je vsakršna uporaba objavljenih del, ki ni izrecno dovoljena s temi Pogoji oziroma je v nasprotju z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ali z drugimi predpisi.

V mejah in pod pogoji, določenimi v teh Pogojih, se uporabniku dovoljuje brezplačno in časovno ter teritorialno neomejeno izkoriščanje naslednjih pravic na objavljenih delih:

  • da reproducira delo in da ga vključi v eno ali več zbirk;
  • da ustvari in reproducira predelavo dela, pri čemer mora biti iz predelave razvidno, da gre za predelavo dela;
  • da distribuira primerke dela in jih priobči javnosti, tudi če so sestavni del zbirke;
  • da distribuira primerke predelave dela in jih priobči javnosti.

Razpolaganje z objavljenimi deli ter izkoriščanje zgoraj naštetih pravic je dovoljeno izključno pod naslednjimi pogoji oziroma skladno z naslednjimi omejitvami:

Vsako razpolaganje z objavljenim delom je lahko le neodplačno. Uporaba del v komercialne namene (doseganju komercialnih koristi) ali z namenom pridobivanja zasebnega dobička ni dovoljena.

V primeru, da uporabnik delo ali njegovo predelavo oziroma priredbo reproducira, priobči javnosti, distribuira ali vključi delo ali njegovo predelavo v morebitno drugo delo ali zbirko, mora pri tem obvezno navesti njihov vir oziroma internetni naslov vira ter priložiti te pogoje uporabe oziroma njihov internetni naslov skupaj z označbo, da ti pogoji uporabe veljajo za vsako morebitno nadaljnje razpolaganje z deli. Zahtevani podatki so lahko navedeni na kakršenkoli primeren način, vendar se morajo v primeru predelave del ali vključevanja v zbirke pojavljati na mestih, kjer so navedene primerljive navedbe avtorjev in sicer najmanj enako poudarjeno kot druge primerljive navedbe avtorjev.

Ti Pogoji veljajo tudi za vse morebitne nadaljnje uporabnike, ki razpolagajo z delom ali njegovo predelavo oziroma priredbo, ki ga/jo je prvotni uporabnik reproduciral, priobčil javnosti, distribuiral ali vključil v zbirko.

Objavljena dela so na razpolago izključno v obliki, v kateri so objavljena, v zvezi z objavljenimi deli pa so izključena kakršnakoli zagotovila in jamstva. S temi Pogoji je izključena odgovornost za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi lahko nastala uporabniku in ki izvira iz teh Pogojev oziroma iz samega razpolaganja z delom, objavljenim na predmetnem spletnem portalu. Izrecno je izključena tudi odgovornost upravljalca portala Osrednje knjižnice Kranj.

V primeru kršitve teh pogojev (odplačno razpolaganje, prodaja del, v katere je vključeno delo, opustitev navajanja vira in podobno) si upravljalec portala pridržuje pravico tako do povračila celotne škode kot tudi do ustreznega dela plačila za uporabo oziroma izkoriščanje del, uporabnik pa ne glede na določila teh Pogojev del ne sme več uporabljati in se Pogoji zanj ne uporabljajo.

Že objavljeno delo lahko upravljalec portala kadarkoli objavi pod drugačnimi pogoji ali v drugačni obliki. Ravno tako si pridržuje pravico do spreminjanja teh Pogojev brez predhodnega ali naknadnega obveščanja uporabnikov o tem.

Upravljalec portala: Mestna knjižnica Velenje


Nastavitve zasebnosti